Strona nieoficjalna o Dobrym Mieście

Aktualizacja:

Wojewódzki Sąd Administracyjny na posiedzeniu 10-09-2012 oddalił skargę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Powiatu Olsztyńskiego o włączeniu Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Zawodowych. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Wojewoda rozważa możliwość apelacji.

———————————————————

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie 31 sierpnia na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 maja 2012 r., Nr XIII/180/2012 w przedmiocie włączenia Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiany nazwy tego zespołu postanowił o wstrzymaniu wykonania uchwały.

W złożonej na uchwałę skardze, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zawarł wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Jako uzasadnienie wniosku Wojewoda wskazał na trudne do odwrócenia skutki, jakie wywoła włączenie Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.

W opisywanej sprawie organ nadzoru wskazał, że w stanie faktycznym sprawy zaistniały przesłanki wynikające z przywołanego przepisu. Zasadne jest bowiem twierdzenie, że zmiany organizacyjne i zmiany w stosunkach pracy, które zaistniałyby po wykonaniu zaskarżonej uchwały, tj. po włączeniu Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Zawodowych, mogą spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Pełny tekst uzasadnienia poniżej:

II SA/Ol 510/12 – Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2012-08-31  
Data wpływu
2012-07-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Hanna Raszkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6402 Skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu w przedmiocie … (art. 81 ustawy o samorządzie  powiatowym)
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 nr 0 poz 270 art. 61 par. 3 i 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hanna Raszkowska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 maja 2012 r., Nr XIII/180/2012 w przedmiocie włączenia liceum ogólnokształcącego do zespołu szkół zawodowych oraz zmiany nazwy tego zespołu postanawia wstrzymać wykonanie uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 18 maja 2012 r. Rada Powiatu w Olsztynie podjęła uchwałę nr XIII/180/2012 w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście do Zespołu Szkół Zawodowych w D. oraz zmiany nazwy tego Zespołu.

W złożonej na powyższą uchwałę skardze Wojewoda Warmińsko – Mazurski zawarł wniosek o wstrzymanie jej wykonania. W uzasadnieniu wniosku Wojewoda wskazał na trudne do odwrócenia skutki, jaki wywoła włączenie Liceum Ogólnokształcącego do zespołu Szkół w D.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 270, dalej jako p.p.s.a.), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zaskarżona uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, zatem przedmiotowy wniosek o wstrzymanie jej wykonania na mocy art. 61 §3 p.p.s.a. jest dopuszczalny.

Ponadto należy wskazać, że z art. 61 p.p.s.a. wynika, iż możliwe jest udzielenie ochrony tymczasowej w odniesieniu do takich aktów i czynności organów administracji publicznej, które objęte są zakresem kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne. Powyższe oznacza, że ochroną tymczasową objęto wszystkie akty i czynności poddane sądowej kontroli, tj. wymienione w art. 3 § 2 pkt 1 – 7 p.p.s.a. Wszystkie ograniczenia w tym zakresie zostały wskazane w art. 61 § 3 p.p.s.a. (zob. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis 2010 r., s. 203 – 204 oraz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2011 r., sygn. akt I OZ 22/11).

Z treści cytowanego art. 61 § 3 p.p.s.a. wynika, że sąd rozpoznając wniosek

o wstrzymanie wykonania uchwały ocenia, czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, jeżeli przed rozpoznaniem skargi uchwała, której wniosek dotyczy, zostanie wykonana,

a w następstwie rozpoznania skargi może być stwierdzona jej nieważność. Oceny tej Sąd dokonuje na podstawie okoliczności wskazanych przez stronę skarżącą, jednakże winien mieć na względzie także charakter sprawy, jej przedmiot, z uwagi na trudne do odwrócenia skutki, jakie może spowodować wykonanie zaskarżonej uchwały (zob. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 1126/12).

W niniejszej sprawie organ nadzoru wykazał, że w stanie faktycznym sprawy zaistniały przesłanki wynikające z cytowanego przepisu. Zasadne jest bowiem twierdzenie, że zmiany organizacyjne i zmiany w stosunkach pracy, które zaistniałyby po wykonaniu zaskarżonej uchwały, tj. po włączeniu Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Zawodowych, może spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Z tego względu, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł, jak w sentencji.

. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


dwa × = 2

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pogoda w Dobrym MieścieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


 


Data powered by

 
Stream
Zostań sponsorem
Jeśli chcesz zostać sponsorem strony www.dobre-miasto.com w zamian za umieszczenie stałego linka lub banneru skontaktuj się z nami.
>>Kontakt<<

Dodajemy właśnie możliwość publikacji własnych ogłoszeń
Jeszcze nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik (w tym spolszczenie interfejsu), ale ogłoszenia można już publikować.

Darmowe ogłoszenia Dobre Miasto

Ostatnio czytane
092109
W tym roku : 409
Dzisiejsze odsłony : 43
Total Hits : 268631
Your IP Address: 54.173.214.227