Strona nieoficjalna o Dobrym Mieście

Konkurs plastyczny na plakat upowszechniający
prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami
w ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami? Wiedzę na ten temat mają przyswoić, a następnie przekazywać dzieci i młodzież z Warmii i Mazur dzięki konkursowi plastycznemu na plakat ekologiczny, ogłoszonemu przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Termin składania prac konkursowych upłynie 30 listopada.

– Konkurs nawiązuje do ustawy o bateriach i akumulatorach, obowiązującej od kwietnia 2009 roku – mówi marszałek Jacek Protas. – Określa ona między innymi, jak postępować w sytuacjach wprowadzania do obrotu oraz stosowania baterii i akumulatorów, a także gospodarowania nimi jako odpadami w momencie, gdy zostały zużyte i są już nieprzydatne. Stąd pomysł na konkurs, w którym dzieci najpierw zdobędą wiedzę, nabiorą dobrych nawyków, a następnie przy pomocy plakatu będą je przekazywać rówieśnikom, a także dorosłym, z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Uczestnicy przystępując do udziału w konkursie w pierwszej kolejności poznają tematykę zawartą w ustawie, a potem wykonają autorskie prace w formie plakatu lub plakatu z hasłem, w zależności od kategorii wiekowej. Konkurs odbywa się w kilku kategoriach: przedszkoli, szkół podstawowych (w różnych kategoriach wiekowych), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku grudnia. Do wygrania między innymi zabawki, klocki, rowery, aparaty fotograficzne, konsole do gier, smartfony i kamery.

 
REGULAMIN KONKURSU

 

I.  Informacje o konkursie
Konkurs ekologiczny  nawiązuje do  funkcjonującej  od 24 kwietnia 2009 r. ustawy
o bateriach i akumulatorach  (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.), która
określa m.in. jak postępować w sytuacjach wprowadzania do obrotu oraz
stosowania baterii i akumulatorów, a także gospodarowania nimi jako odpadami
w momencie, gdy zostały zużyte i nieprzydatne ich użytkownikom.
II.  Cel konkursu
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
III.  Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
IV.  Uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter wojewódzki.
Odbywa się w następujących kategoriach:
dzieci z:
– przedszkoli (wiejskich);
– przedszkoli (miejskich);
uczniowie ze:
– szkół podstawowych, klas 0-III (wiejskich);
– szkoły podstawowe, klasy 0-III (miejskich);
– szkół podstawowych, klasy IV-VI (wiejskich);
– szkół podstawowych, klasy IV-VI (miejskich);
młodzież z:
– gimnazjów (wiejskich);
– gimnazjów (miejskich);
– szkół ponadgimnazjalnych;
– ośrodków szkolno-wychowawczych.
V.  Forma zadań konkursowych
Uczestnicy przystępując do udziału w konkursie w pierwszej kolejności zapoznają
się z tematyką poruszaną w ustawie o bateriach i akumulatorach, a następnie
wykonują autorskie prace z uwzględnieniem poniższych wskazówek.
Kategoria: dzieci z przedszkoli
Praca indywidualna w formie plakatu.  Plakat może być wykonany dowolną
techniką w formacie A3 (297×420 mm).
Kategorie: uczniowie ze szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych
Praca indywidualna w formie plakatu z hasłem. Plakat  powinien być wykonany
jedną z technik: rysunek lub malarstwo w formacie B1 (707×1000 mm).
Kategorie: młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Praca indywidualna w formie plakatu z hasłem. Plakat powinien być wykonany
jedną z technik: grafika  komputerowa (w załączeniu zapis cyfrowy na płycie CD),
rysunek lub malarstwo w formacie B1 (707×1000 mm).
Do każdego projektu powinna być dołączona zaklejona koperta, oznakowana
godłem, zawierająca:
1)  Imię, nazwisko i data urodzenia autora
2)  Nazwę i adres przedszkola, szkoły
3)  Imię i nazwisko nauczyciela
4)  Adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu
Na odwrocie plakatu, w prawym górnym rogu należy umieścić własne
sześcioznakowe godło (cyfrowo-literowe). Takim samym godłem należy oznaczyć
kopertę i nośnik CD (dotyczy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Na samych
projektach nie można umieszczać nazwiska czy podpisu autora ani żadnych
dodatkowych oznakowań.
Prace nieopatrzone godłem nie będą brały udziału w konkursie.
Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowań do konkursu.
VI.  Termin składania prac
Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesyłać listownie w terminie do
30 listopada 2012 r.
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
z dopiskiem: „Konkurs ekologiczny”
W przypadku dostarczenia  –  prace należy składać w sekretariacie Departamentu
Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, III piętro, nr pokoju 330
W przypadku przesyłki pocztowej – liczy się data stempla pocztowego
VII.  Termin ogłoszenia wyników konkursu
Wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 10 grudnia 2012 r.
Lista osób nagrodzonych oraz termin i miejsce uroczystości wręczenia nagród
zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego www.warmia.mazury.pl
Ponadto Laureaci, ich opiekunowie i szkoły/ przedszkola zostaną poinformowani
o uroczystym sposobie wręczenia nagród drogą pocztową oraz elektroniczną na
adres e-mail wskazany w dołączonej do projektu kopercie z danymi adresowymi.
VIII.  Nagrody
Nadesłane prace będą rozpatrywane przez jury konkursowe.
W każdej kategorii przewidziane są następujące nagrody dla  wychowanków
i uczniów:
– przedszkola: rowery, klocki, zabawki
–  szkoły podstawowe  –  klasy 0-III: aparaty fotograficzne,  konsole do gier,
rowery
–  szkoły podstawowe  –  klasy IV-VI:  aparaty  fotograficzne, konsole do gier,
rowery
– ośrodki szkolno-wychowawcze: konsola do gier, aparat fotograficzny, rower
–  gimnazja i  szkoły  ponadgimnazjalne:  kamery, aparaty fotograficzne,
smartfony
Podatek dochodowy  w  wysokości 10% wartości  danej nagrody zostanie
odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział
w konkursie. Nauczycielom i opiekunom zostaną wręczone listy gratulacyjne
Marszałka Województwa.
Najwyżej ocenione prace zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
zamieszczone na kalendarzach, plakatach  i naklejkach, które zostaną
wydrukowane i rozpowszechnione w województwie.
IX.  Jury konkursu
Skład jury powołuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jury dokona wyboru prac  konkursowych, przyznając im nagrody. Decyzje jury są
ostateczne. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień.
Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji jury.
X.  Kryteria oceny
Jury konkursu uwzględni następujące kryteria:
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– oryginalność oraz czytelność przekazu treści zawartej w haśle konkursu,
– walory artystyczne,
– ogólne wrażenia estetyczne.
XI.  Postanowienia końcowe
1.  Każda placówka (przedszkole, szkoła podstawowa,  ośrodek szkolno-wychowawczy, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) może na konkurs
przesłać  maksymalnie 20 prac. Wyboru najciekawszych prac dokonują
nauczyciele z placówki.
2.  Prace posiadające  więcej niż jednego autora  zostaną automatycznie
wykluczone z konkursu.
3.  Praca konkursowa nie może naruszać innych praw autorskich. Zgłoszenie
pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały
wykonane osobiście. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie,
że przekazujący oświadcza, iż  nie naruszają  one praw osób trzecich,
w szczególności nie naruszają  ich majątkowych i osobistych praw
autorskich, oraz  że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób,
których wizerunki  utrwalono na  fotografiach  i uprawnienia do wyrażania
zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez
osobę  trzecią  z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi,
jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń  odszkodowawczych, zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4.  Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Koszty
dostarczenia projektów pokrywa uczestnik. Prace nie będą odsyłane.
5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne,
uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
6.  Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac przenoszą  na  Organizatora
wszelkie prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do nadesłanych
prac na korzystanie i rozporządzanie utworem na terytorium Polski oraz
całego świata na zasadach wyłączności.
7.  Osoby niepełnoletnie lub nie mające pełnej zdolności do czynności
prawnych  dołączają  również  pisemną  zgodę  rodziców lub opiekunów lub
przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie następującej treści: „Ja,
niżej podpisany/a (imię  nazwisko, stopień  pokrewieństwa) wyrażam zgodę
na udział (imię  i nazwisko, stopień  pokrewieństwa, wiek) na  udział
w konkursie (tu pełna nazwa konkursu) organizowanym przez (tu pełna
nazwa  instytucji). Oświadczam,  że zapoznałem/am się  z Regulaminem
Konkursu i w pełni  akceptuję  jego postanowienia oraz  że pouczyłem/am
o jego treści osobę  biorącą  udział w  konkursie (data, imię  i nazwisko,
podpis rodzica lub opiekuna,  podpis autora biorącego  udział
w konkursie). To oświadczenie powinno być  załączone w kopercie
zawierające dane uczestnika konkursu.
8.  Laureaci konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie plakatów na
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich
w Internecie.
9.  Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody
na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych i promocyjnych
związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają  zgodę
na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
10.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od
niego niezależnych.
11.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje
Organizator.
Wszelkie zapytania można kierować do:
Moniki Zielińskiej, tel. 89 512 54 43, e-mail: m.zielinska@warmia.mazury.pl
Anny Sorczyńskiej, tel. 89 512 54 46, e-mail: a.sorczynska@warmia.mazury.pl
Alicji Szarzyńskiej, tel. 89 522 85 11, e-mail: alicja.szarzynska@gmail.com – przedstawiciela
Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


× 4 = trzydzieści sześć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pogoda w Dobrym MieścieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!


 


Data powered by

 
Stream
Zostań sponsorem
Jeśli chcesz zostać sponsorem strony www.dobre-miasto.com w zamian za umieszczenie stałego linka lub banneru skontaktuj się z nami.
>>Kontakt<<

Dodajemy właśnie możliwość publikacji własnych ogłoszeń
Jeszcze nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik (w tym spolszczenie interfejsu), ale ogłoszenia można już publikować.

Darmowe ogłoszenia Dobre Miasto

Ostatnio czytane
092109
W tym roku : 409
Dzisiejsze odsłony : 48
Total Hits : 268636
Your IP Address: 54.173.214.227